Германські мови та літератури (переклад включно)

Галузь знань03 Гуманітарні науки

Спеціальність035 Філологія

Освітня програма (2020 р.),  Освітня програма (2021 р.), Освітня програма (2022 р.) Германські мови та літератури (переклад включно)

 

    Випускник спеціальності «Переклад» отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку в галузі перекладу та філології. Відкриття цієї нової філологічної спеціальності було важливим внеском для подальшого розвитку гуманітарних напрямів у технічному університеті, який має статус національного. Також це дало можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів-перекладачів з різних мов (англійської, німецької та французької).

    Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Власова Т.І., яка є провідним вченим у галузях англійської філології та філософії. На кафедрі також працюють кандидати наук, доценти, старші викладачі та викладачі. Основною метою кафедри є підготовка перекладачів філологічного напрямку, як в сфері транспорту, так і в інших галузях інженерно-технічного напряму.

   При кафедрі «Філологія та переклад» створена навчальна лабораторія з метою забезпечення навчального процесу інноваційними технологіями. Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені та щороку оновлюються і друкуються навчально-методичні посібники для забезпечення студентів необхідною навчальною літературою. Постійно використовуються у роботі комп’ютерний клас та лінгафонний кабінет.

   Викладачі секцій англійської, німецької та французької мов ведуть роботу по методичному аудіо- та відео- забезпеченню кафедри, мультимедійними програмами, розробляють нові курси для перекладу, які передбачені навчальними програмами.

   На практичних заняттях використовуються нові методи і методики для перекладу технічних текстів, комуникативні прийоми навчання іноземним мовам. Велике місце займають творчі види роботи студентів на заняттях, участь в річних олімпіадах, в студентських наукових конференціях та дискусійному клубі «English Speaking Club». Силами студентів видається багатотиражна газета «University Times», проводяться конкурси та святкові концерти.

   В навчальному процесі використовуються технічні засоби: комп’ютери, графопроектори, відеомагнітофони та магнітофони, мультімедійні пристрої. Студенти спеціальності «Переклад» забезпечені гуртожитком, бібліотека видає необхідні для навчання підручники.

 

    Випускаюча кафедра:

 «Філологія та переклад», ауд. 5402. тел. (056) 373-67- 92.

    Завідувач кафедри: Власова Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: практичний курс основної іноземної мови, вступ до перекладознавства, практика перекладу з основної іноземної мови, порівняльна лексикологія та граматика англійської та української мов, практичний курс другої іноземної мови, методика викладання іноземної мови, лінгвокраїнознавство, комп’ютерна лексикографія і переклад, семантико-стилістичні проблеми перекладу, соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, переклад конференцій, герменевтика тексту та контексту при перекладі художньої літератури, труднощі художнього перекладу та редагування, порівняльна стилістика англійської та української мов, сучасні інформаційні технології.

    Випускники кафедри філології та перекладу працюють у вищих навчальних закладах, у школах, в перекладацьких бюро, в компаніях та корпораціях України.